Onder begeleiding nieuwe
             haalbare doelen stellen!

Personal Coaching

Personal coaching is een vorm van directe begeleiding van het
individu. Doel is de persoonlijke professionaliteit en vakbekwaam-
heid te verbeteren en te vernieuwen. Dit doen we in een proces-
matige aanpak aan de hand van zelfreflectie en het geven van
feedback.

Eigen kwaliteiten ontdekken en vanuit diverse gezichtspunten
problemen oplossen, uitdagingen aangaan, leren denken buiten de
geijkte kaders en proactief en bewust leren handelen.
Dit zijn leerinterventies die tijdens de personal coaching aan de
orde komen.

Na een intake legt de coach samen met u de leerdoelen vast,
waarna het coachingstraject wordt uitgestippeld.
Bij personal coaching maken wij onder meer gebruik van het
RDA-model.

RDA staat voor Rol Diagrammatische Aanpak.
Dit model beschrijft het gedrag van mensen in termen van rollen
en interacties. Het biedt handvatten om aspecten van het menselijk
functioneren te ordenen.
RDA is een effectief middel bij het nemen van beslissingen met
betrekking tot werkrelaties. Het toont tevens mogelijkheden om de
samenwerking en teamvorming in organisaties te verbeteren.

Met dit model wordt snel inzicht verkregen in interacties binnen
organisaties en in dreigende conflicten. Ook geeft het aan in welke
richting oplossingen gezocht moeten worden.

In het model staan acht assen centraal. Elke as omvat effectieve, niet
effectieve en obsessieve rollen. Daarmee kan het rolgedrag van
personen en hun interacties snel in kaart worden gebracht. Ook komt
aan de orde hoe mensen informatie verwerken, besluiten nemen, met
conflicten omgaan, hun omgevingsstijlen kiezen en afweermechanismen
hanteren.